Selecteer een pagina

Privacybeleid

Algemeen

Om relaties van dienst te kunnen zijn en te kunnen benaderen, legt Your Way van haar relaties de volgende persoonsgegevens vast:

 1. Aanhef (De heer of mevrouw)
 2. Voornaam, voorletters en achternaam
 3. Adres, Postcode en woonplaats
 4. Telefoonnummer(s)
 5. E-mail adres(sen)
 6. Zorgverzekeringnummer
 7. Huisarts
 8. Godsdienst of levensovertuiging
 9. Gezondheid
 10. Zaken m.b.t. seksualiteit
 11. Mogelijk strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of geweldconflicten in het gezin
 12. Bij minderjarige wordt er van beide ouders adres- en contactgegevens genoteerd

Your Way gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of post contact op te kunnen nemen met haar relaties. De relaties kunnen de declaratie indienen bij de zorgverkering en Your Way heeft contact met het boekhoudbureau over deze declaratie.

Your Way verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie, tenzij Your Way wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.

Your Way verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Your Way geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

Your Way verstrekt aan een relatie per e-mail of post regelmatig de persoonsgegevens die Your Way vastlegt en verwerkt. Op verzoek van een relatie verstrekt Your Way inzage in de persoonsgegevens die van hem of haar zijn vastgelegd. Indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, worden deze op verzoek van een relatie onverwijld gerectificeerd of aangevuld.

De persoonsgegevens worden door Your Way bewaard zo lang deze gegevens nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst of voor advisering van de relatie. Indien een relatie de overeenkomst met Your Way beëindigt, zal Your Way de betreffende relatie vragen of de relatie de opgeslagen gegevens zelf wil ontvangen of dat de relatie wil dat Your Way de gegevens nog bewaart zo lang deze gegevens mogelijk nog opgevraagd kunnen worden. Wil de relatie de gegevens ontvangen, dan worden deze door Your Way na verstrekking gewist. Indien een relatie uitsluitend om vernietiging van de gegevens verzoekt, zal Your Way de persoonsgegevens direct wissen.

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 3. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut bij Your Way geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 4. Minderjarigen
  Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Relaties worden mondeling over de dossierplicht geïnformeerd tijdens de intake. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Op de website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Indien kinderen jongeren zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Bezoekers van de website kunnen hun naam, e-mailadres e.d. invullen daarvoor wordt uitgelegd waarvoor en wat ermee de persoonsgegevens wordt gedaan.

Als eigenaar van Your Way is M.J. Kuijpers-Steenbakkers de enig die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heeft M.J. Kuijpers-Steenbakkers een beroepsgeheim. Soms wordt een casus besproken met collega’s of in intervisiegroepen, dit gebeurd altijd anoniem en onherkenbaar. Er wordt gewerkt met een papieren cliëntendossier, deze wordt bewaard in een afgesloten kast. De declaraties worden digitaal verwerkt, dit is beveiligd door een wachtwoord.

 

Verantwoordelijkheid

Verwerkingsverantwoordelijke bij Your Way is M.J. Kuijpers-Steenbakkers.
E-mail: info@mariejoseyourway.nl
Telefoon: 06-21716811

Your Way slaat persoonsgegevens in een beveiligde omgeving op die alleen toegankelijk is voor bevoegden.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bij de accountant, de websitebouwer, de hosting van de website en de provider die onze mailings verstuurt, hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Your Way.

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt volgens de geldende regels zo mogelijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit gemeld. Houdt de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan wordt de inbreuk – voor zover de geldende regels dit vereisen – onverwijld aan betrokkene(n) gemeld. Datalekken worden regelmatig gecontroleerd, deze controlemomenten worden vastgelegd. Een datalek wordt aan de desbetreffende persoon gemeld.

Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Your Way. Bent u niet tevreden over de behandeling van een klacht dan kunt u zich tot de rechter wenden.

 

24 mei 2018